Kaavoituksen seuranta 2002

Vuoden 2002 kaavoituksen seurannan vuosiraportissa tarkastellaan toimintoja lähinnä 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) näkökulmasta. Kumoutuneen rakennuslain (RakL) mukaisia asioita ympäristöhallinnossa ja kunnissa käsiteltiin kuitenkin vielä jonkin verran siirtymäkauden puitteissa. Vuotta 2002 koskevat tunnusluvut perustuvat ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten kaavoituksen seurantajärjestelmään (KATSE) tuottamiin tietoihin.

Rakennuslain uudistuksissa viranomaisten välinen työnjako muuttui kaavoituksen ja lupamenettelyn painottuessa entistä enemmän kuntien ratkaisuihin ja päätöksiin. Muutoksenhakuasiat siirtyivät pääosin valtion ympäristöhallinnosta hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Seutukaavoitus korvautui maakuntakaavoituksella.

Maakuntakaavojen vahvistuspäätöksiä tehtiin ympäristöministeriössä vuonna 2002 neljä, lisäksi vahvistettiin yksi RakL:n mukainen seutukaava. Vuoden 2002 lopussa vahvistettuja maakuntakaavoja oli yhteensä 5 kpl.

Kuntien yhteistä yleiskaavojen vahvistuspäätöksiä ei ympäristöninisteriössä tehty, mutta vireillä oli kolme kaavaa.

Yleiskaavoja hyväksyttiin kunnissa yhtä paljon kuin kahtena aikaisempana vuotena eli noin sata. Vastaavasti hyväksyttyjen asemakaavojen määrä oli samansuuruinen kuin edellisenä vuotena, vajaa 1300. Hyväksyttyjen ranta-asemakaavojen määrä oli edelliseen vuoteen verrattuna hieman suurempi, yhteensä 135. Kunnat osoittivat oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa tai rakennusjärjestyksissä suunnittelutarvealueita, mutta niiden kokonaislukumäärästä ei ole saatavissa kattavia tietoja.

Poikkeamispäätöksien sisältämiä rakennuspaikkoja oli yhteensä noin 6000, joista noin 40 % sisältyi kunnissa tehtyihin päätöksiin. Suunnittelutarveratkaisut kunnissa sisälsivät noin 2500 rakennuspaikkaa.

Kaavojen hyväksymispäätöksistä alueellisiin hallinto-oikeuksiin alueellisten ympäristökeskusten tekemien ensivaiheen valitusten määrä oli 14, joista puolet koski ranta-asemakaavoja.

Alueellisen ympäristökeskuksen poikkeamispäätöksistä alueellisiin hallinto-oikeuksiin tehtyjen ensivalitusten määrä oli 173. Alueellisten ympäristökeskusten kuntien poikkeamispäätöksistä alueellisiin hallinto-oikeuksiin tekemien ensivalitusten määrä oli 11 ja suunnittelutarveratkaisuista 12.

Jatkovalituksia kaavapäätöksistä ei alueellisissa ympäristökeskuksissa vuonna 2002 tehty. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtyjen jatkovalitusten määrä alueellisten ympäristökeskusten poikkeamispäätöksistä oli 32, alueellisten ympäristökeskusten kuntien poikkeamispäätöksistä tekemien jatkovalitusten määrä oli 8 ja suunnittelutarveratkaisuista 2.

Taulukoissa on käytetty seuraavia alueellisten ympäristökeskusten lyhenteitä:

 • UUS Uudenmaan ympäristökeskus
 • LOS Lounais-Suomen ympäristökeskus,
 • HAM Hämeen ympäristökeskus,
 • PIR Pirkanmaan ympäristökeskus,
 • KAS Kaakkois-Suomen ympäristökeskus,
 • ESA Etelä-Savon ympäristökeskus,
 • PSA Pohjois-Savon ympäristökeskus,
 • PKA Pohjois-Karjalan ympäristökeskus,
 • KSU Keski-Suomen ympäristökeskus,
 • LSU Länsi-Suomen ympäristökeskus,
 • PPO Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus,
 • KAI Kainuun ympäristökeskus,
 • LAP Lapin ympäristökeskus

 

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta (sivuvalikon linkki)

Koskenniemi Outi
Malmi Päivi

Julkaistu 27.2.2014 klo 15.42, päivitetty 19.9.2022 klo 8.15