Maakuntakaavoitus

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan tehtävänä on ratkaista valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

Kaavoitus_maakuntakaava_THeikkila.jpg
Tapio Heikkilä, YHA kuvapankki

Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Kaava esitetään kartalla kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Maakuntakaavaan liittyy myös selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteet, vaikutukset ja muut, muun muassa kaavan tulkinnan ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakunnan liiton liittovaltuusto. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka mukaan ympäristöministeriö ei enää vahvista maakuntakaavoja, tuli voimaan 1.2.2016. Nykyisin maakuntakaavasta päättää maakunnan liitto.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset

Maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja kiinnitettävä huomiota maakunnan oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin. Lisäksi luonnonsuojeluohjelmien ja -päätösten samoin kuin luonnonsuojelulain mukaisten maisema-alueiden täytyy olla ohjeena kaavaa laadittaessa.

Lisäksi on erityisesti kiinnitettävä huomiota
  • maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
  • alueiden käytön ekologiseen kestävyyteen
  • ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin
  • vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyttöön
  • maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin
  • maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen; sekä
  • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen

Lisätietoja

Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, p. 02952 50139, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 16.7.2013 klo 11.58, päivitetty 5.4.2018 klo 14.19