Kaavoituksen eteneminen

Kaavoitus etenee kaavan luonteesta ja merkityksestä riippuen useammassa eri vaiheessa.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) on kaavoitusta koskevat säännökset, muun muassa alueiden käytön suunnittelun tavoitteet, kaavojen monipuoliset sisältövaatimukset ja kaavojen laadinnan säännökset.

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Maakuntakaavojen laadinta ja hyväksyminen kuuluu maakuntien liitoille.

Kaavoitus_eteneminen_EeroJLaamanen.jpg
Eero J.Laamanen, YHA kuvapankki

Kaavoituksesta tiedottaminen ja osallistuminen

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kunnat ja maakuntien liitot tiedottavat ajankohtaisista kaavahankkeista internet-sivuillaan, sanomalehdissä ja  kaavoituskatsauksissa. Kaavoituksesta tiedottamisella varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Osallisia ovat ne, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Muutoksenhaku

Kaavoitus on erilaisten tavoitteiden ja etujen yhteensovittamista. Vuoropuhelun avulla erilaisia näkemyksiä sovitetaan yhteen. Aina ei silti päästä kaikkien osapuolten kannalta hyväksyttävään lopputulokseen. Tällöin on mahdollista hakea muutosta kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen. Valitusoikeus on asianosaisilla, kunnan jäsenillä, eräillä yhteisöillä sekä valtion viranomaisilla. Vaikutukseltaan vähäisestä asemakaavan muutoksesta valitusoikeus on suppeampi.

Julkaistu 29.8.2013 klo 14.34, päivitetty 16.9.2013 klo 11.08