Tuulivoimarakentaminen

Tuulivoima on ympäristön kannalta hyvä tapa tuottaa energiaa. Tuulivoimalat tuottavat sähköä saasteettomasti ja vähentävät sähköntuotannon tarvetta hiilellä, öljyllä ja kaasulla. Suomessa tuulivoiman osuus sähkön kokonaishankinnasta on kuitenkin vielä pieni.

tuulivoimarakentaminen_TomiLehtola.jpg
Tomi Lehtola, YHA kuvapankki

Tällä hetkellä tuulivoimalla tuotettu sähkö kattaa noin 7 prosenttia vuotuisesta sähkönkulutuksestamme. Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 754 tuulivoimalaa, joiden kapasiteetti oli 2284 megawattia (MW). Valtioneuvoston 24.11.2016 hyväksymässä kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa 2030 on linjattu, että uusiutuvan energian käyttöä lisätään niin, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 % 2020-luvulla. Strategian alueiden käyttöä koskevan linjauksen mukaan alueidenkäytön suunnittelussa varaudutaan Suomen tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tuulivoimaloiden sijoittamisessa tulee ottaa huomioon teknistaloudelliset tekijät sekä ympäristöarvot ja muu alueidenkäyttö. Tuulivoimaloista aiheutuvat vaikutukset riippuvat pitkälti tuulivoimaloiden sijainnista ja alueen ympäristöarvoista.

Tuulivoimaneuvonta auttaa suunnittelun ja rakentamisen kysymyksissä

Ympäristöministeriön rahoituksella on käynnistetty tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu. Se tarjoaa asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, ELY-keskuksille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille tuulivoimarakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä.

Kaavoitus ohjaa tuulivoimarakentamista

Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan pääsääntöisesti samoja säännöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen. Suurten tuulivoimaloiden toteutuksen tulisi lähtökohtaisesti perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen kaavoitukseen. Tämä tarkoittaa, että tuulivoimarakentamiseen soveltuvat alueet määritellään kaavassa.

Tuulivoima-alueiden kaavoitus on tällä hetkellä hyvin aktiivista. Vuonna 2011 voimaan tuleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisia tuulivoimarakentamista suoraan ohjaavia yleiskaavoja on vireillä paljon. Voimassa olevat ja vireillä olevat maakuntakaavat mahdollistavat merkittävän tuulivoiman lisärakentamisen.

Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää aina rakennuslupaa. On huomattava, että kaavoituksella ei voida ratkaista erityislainsäädännön piiriin kuuluvia asioita. Tuulivoimalan toteuttaminen voi sijainnista riippuen edellyttää esimerkiksi ilmailulain mukaista lentoestelupaa, vesilain mukaista vesilupaa tai ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Päivitetty tuulivoimarakentamisen suunnittelun opas

Ympäristöministeriö on vuonna 2016 päivittänyt tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaan. Opasta on päivitetty tuulivoimarakentamisen vaikutuksia koskevan lisääntyneen tiedon ja tuulivoimarakentamista koskevan osittain muuttuneen lainsäädännön perusteella.

Tuulivoimarakentamisen ohjauksen tavoitteena on eri toimintojen yhteensovittamisen kautta löytää tuulivoimarakentamiselle parhaiten soveltuvat alueet. Samalla voidaan ehkäistä ja vähentää tuulivoimaloista luonnolle ja ihmisten elinympäristölle aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Keskeisiä vaikutuksia ovat muun muassa vaikutukset maisemaan ja linnustoon sekä tuulivoimaloista aiheutuva melu.

Oppaassa käsitellään tuulivoimarakentamista koskevan lainsäädännön soveltamista sekä tuulivoimarakentamisen vaikutuksia ja niiden arviointia. Tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyjen laadulla ja sujuvuudella on keskeinen merkitys tuulivoimatuotannon lisäämiseksi Suomessa.

Opas on sovellettavissa lähinnä suurten, teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden rakentamisen ohjaukseen, mutta on soveltuvin osin käyttökelpoinen myös niitä pienempien tuulivoimaloiden rakentamisen ohjauksessa. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen, vaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyjen parissa työskenteleville kuntien, maakunnan liittojen sekä ELY-keskusten asiantuntijoille. Opas tarjoaa hyödyllistä tietoa myös tuulivoimarakentajille.

Asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista

Valtioneuvosto on 27.8.2015 hyväksynyt uudet ohjearvot tuulivoimaloiden ulkomelulle. Asetus tuli voimaan 1.9.2015, jonka jälkeen asetuksen ohjearvoja sovelletaan tuulivoimaloiden rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyissä ja valvonnassa eikä ympäristöministeriön tuulivoimaoppaan melun ohjearvoja. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnittelun opasta on päivitetty uuden meluasetuksen pohjalta.

Asetuksen mukaisilla ohjearvoilla pyritään varmistamaan, että tuulivoimalat ja asutus ovat riittävän etäällä toisistaan eikä melusta aiheudu ihmisille terveyshaittaa eikä elinympäristön viihtyvyys heikkene. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa sekä maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain mukaisissa lupamenettelyissä ja valvonnassa. Jatkossa pysyvän asutuksen, loma-asutuksen, hoitolaitosten sekä leirintäalueiden tuulivoimamelun päiväajan ohjearvo on 45 desibeliä ja yöajan 40 desibeliä. Oppilaitosten ja virkistysalueiden alueille säädetään 45 desibelin päiväajan ohjearvo. Kansallispuistoja koskee sekä päivä- että yöajalla 40 desibelin ohjearvo.

Asetuksessa viitataan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan melun terveysvaikutuksia koskevaan sisämelusääntelyyn. Tämä tarkoittaa, että tuulivoimaloita sijoitettaessa on huomioitava myös mitä rakennusten sisällä olevasta melusta säädetään terveydensuojelulain nojalla.

Asetusta sovelletaan kaikkiin voimaantulopäivän jälkeen vireille tuleviin maankäyttö- ja rakennuslain ja ympäristönsuojelulain mukaisiin lupa-asioihin sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin kaavaehdotuksiin, jotka ovat tai ovat olleet julkisesti nähtävillä asetuksen voimaan tullessa. Asetus ei koske niitä tuulivoimaloita, joilla on asetuksen voimaantulopäivänä ympäristölupa tai rakennuslupa. Jos voimassa olevaa ympäristölupaa kuitenkin joudutaan muuttamaan, tuulivoimala siirtyy uuden asetuksen piiriin. Lisäksi tuulivoimala voi siirtyä uuden asetuksen piiriin, jos voimalan ympäristöluvan tarvetta joudutaan asetuksen voimaantulon jälkeen harkitsemaan esimerkiksi naapureiden valitusten vuoksi.

Ohjeet tuulivoimaloiden melun mallintamiseen ja mittaamiseen

Tuulivoimaloiden melu poikkeaa muusta ympäristömelusta. Voimaloiden melu voi sisältää pienitaajuista, impulssimaista, kapeakaistaista tai merkityksellisesti sykkivää ääntä, mikä lisää sen häiritsevyyttä. Voimalat toimivat vain osan ajastaan nimellistehollaan, jolloin niiden melupäästö on suurin. Tuulivoimalan ääni syntyy korkealla, mikä vaikuttaa äänen vaimenemiseen sen edetessä etäälle voimalasta. Ääni ja äänenvoimakkuus vaihtelevat merkittävästi sääoloista riippuen melulle altistuvassa kohteessa.

Ympäristöministeriö on vuonna 2014 julkaissut kolme ohjetta tuulivoimaloiden melun mitoittamiseen ja todentamiseen. Tuulivoimaloiden melun mallinnusohjeella mitoitetaan tuulivoimaloiden ja melulle altistuvan kohteen, kuten asuinalueen, välinen suojaetäisyys. Mallinnuksen avulla voidaan arvioida tuulivoimaloiden toiminnasta aiheutuvat meluvyöhykkeet ja melutasot eri tarkastelupisteissä. Äänitekninen mitoitus on osa tuulivoima-alueiden muuta suunnitteluprosessia ja hyväksymismenettelyä.

Tuulivoimaloiden melutason mittausohjeella on mahdollista selvittää, ylittääkö melutaso siitä säädetyn ohje- tai raja-arvon. Ohjetta voidaan hyödyntää myös sellaisenaan tai yhdessä muun ääniteknisen viranomaisohjeistuksen kanssa silloin, kun tuulivoimaloiden melu aiheuttaa häiriötä ympäristössä tai rakennusten sisällä.

Tuulivoimaloiden melupäästön mittausohjetta voidaan käyttää todentamaan takuuarvo, jonka valmistaja on antanut tuulivoimalan äänenvoimakkuudesta. Näin mitoituksen luotettavuus ja läpinäkyvyys paranee. Mittausohjetta voidaan käyttää myös melumallinnuksessa käytettyjen lähtöarvojen mittaamiseen.

Ohjeet tukevat osaltaan tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annetun asetuksen toimeenpanoa. Esimerkiksi suojaetäisyyden mitoitus ohjeen mukaisella mallinnuksella tehdään asetukseen pohjautuen. Tuulivoimaloiden melutason mittausohjeen avulla voidaan mitata, ylittääkö melutaso asetuksessa annetun desibeliarvon.

Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa

Tuulivoimaloiden suuren koon vuoksi niiden visuaaliset vaikutukset eli näkyminen korostuu tuulivoimarakentamisessa. Maiseman osatekijöiden tunnistaminen ja maisemaan liittyvien vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen sekä maiseman tilallisten ja esteettisten ominaisuuksien hahmottaminen on pohja tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten arvioinnille ja haitallisten vaikutusten lieventämiselle. Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia koskeva tietämys on lisääntynyt ja arviointimenettelyt ovat kehittyneet tuulivoimarakentamisen edetessä.

Ympäristöministeriö on maaliskuussa 2016 julkaissut uuden tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia käsittelevän julkaisun, jossa tarkastellaan tuulivoimarakentamisen maisemavaikutuksia sekä niiden käsittelyä kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Julkaisun tavoitteena on parantaa tuulivoimarakentamisen suunnitteluun liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja siten edistää maisema-arvojen säilymistä. Tuulivoimarakentamisen edellytykset ja reunaehdot määritellään suunnittelussa tapauskohtaisesti alueen maisema-arvot ja muut erityispiirteet huomioon ottaen.

Linnustovaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa

Tuulivoimarakentaminen on lisääntynyt Suomessa viime vuosina voimakkaasti ja toteutumassa on myös laajoja tuulivoima-alueita, joissa yksittäisten voimaloiden määrä voi olla hyvin suuri. Tuulivoimarakentamisen aiheuttamista linnustovaikutuksista on Suomessa kuitenkin vasta vähän kokemusta, koska laajoja tuulivoima-alueita on ollut toiminnassa varsin lyhyen aikaa. Tietämys linnustovaikutuksista on kuitenkin lisääntynyt viime aikoina huomattavasti, erityisesti kansainvälisten kokemusten myötä.

Tuulivoimalat vaikuttavat linnustoon monin tavoin. Ne voivat aiheuttaa linnuille törmäysriskin tai esteen lintujen normaaleille lentoreiteille ja muuttaa lintujen elinympäristöä. Ensisijainen keino tuulivoimarakentamisen linnustovaikutusten vähentämiseen on tuulivoima-alueiden sijoittaminen linnustoarvojen kannalta tärkeiden alueiden ulkopuolelle. Linnustovaikutuksia voidaan lisäksi vähentää tuulivoimaloiden sijainnin ja ryhmittelyn avulla välttämällä lintujen käyttämiä lentoreittejä ja jättämällä voimaloiden väliin riittävän leveitä esteettömiä väyliä linnuille.

Ympäristöministeriön tuore julkaisu valottaa tuulivoimarakentamisen vaikutuksia linnustoon. Julkaisussa tarkastellaan tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksia ja niiden selvittämistä ja arviointia kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa. Julkaisun tavoitteena on parantaa tuulivoimarakentamisen linnustovaikutuksiin liittyvien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laatua ja siten edistää linnuston huomioon ottamista tuulivoimarakentamisen suunnittelussa.

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Tuulivoimarakentamisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon linnustolle aiheutuvat vaikutukset. Laadukkaalla suunnittelulla voidaan välttää haitallisia vaikutuksia. Ympäristöministeriön toimeksiannosta valmistellaan opastavaa aineistoa aiheesta, ja valmistelun yhteydessä on muun muassa kerätty aineistoa lintujen merkittävimmistä muuttoreiteistä Suomessa. Aineistossa käsitellään tärkeimpiä suurikokoisten lintulajien muuttoreittejä sekä muuttoreittien sijaintiin ja niiden vaihteluun vaikuttavia tekijöitä. Kartoissa on osoitettu tärkeimmät muuttoreitit yhdistelmäkartoilla ja lajikohtaisesti sekä kevät- että syysmuuton osalta. Aineisto on tarkoitettu ensisijaisesti tuulivoimarakentamista koskevan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin parissa työskenteleville.

Selvitys tuulivoimarakentamisen ja -suunnittelun seurannan kehittämisestä

Tietoa tuulivoimaloista tallennetaan eri rekistereihin useiden eri viranomaisten päätöksentekoprosesseissa, minkä vuoksi tuulivoimatieto on hyvin pirstoutunutta ja epäyhtenäistä. Lisäksi tieto on osittain puutteellista.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöministeriön toimeksiannosta laatinut selvityksen tuulivoimarakentamisen ja -suunnittelun seurannan kehittämisestä. Tiedonkäyttäjien tarveselvityksen ja tiedontuotannon nykytilan perusteella on arvioitu realistiset keinot järjestää seuranta siten, että se on kustannustehokasta ja siinä syntyvä tieto on käytettävissä mahdollisimman monipuolisesti. Työssä on kartoitettu muun muassa kaavoituksen eri tasot, rakentamisen luvat, ympäristöluvat, ympäristövaikutusten arvioinnit ja rakennettuja tuulivoimaloita koskevat aineistot. Seurannan järjestämiseksi on ehdotettu lyhyen tähtäimen toimenpiteitä sekä pitkäjänteisempiä toimenpiteitä eli laajempia kehitysprosesseja, joilla tiedontuotanto saadaan toimivaksi. Erillisiä tietojärjestelmiä ei rakenneta, vaan keskeisenä periaatteena on, että seuranta-aineisto on yhdistettävissä nykyisiin ja kehitteillä oleviin muihin paikkatietojärjestelmiin.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Sanna Jylhä, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0295 250 233  etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 0295 250 257 etunimi.sukunimi@ym.fi (tuulivoimamelu)

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Julkaistu 28.8.2015 klo 16.29, päivitetty 22.9.2021 klo 16.31