Tervolan Vitsakankaan tuulivoimahanke ja Taivalkoski-Tervola 110 kV voimajohto

Myrsky Energia Oy suunnittelee Tervolan kunnan Vitsakankaan alueelle enintään 17 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuisto sijoittuu Tervolan kunnan etelärajalle, Tervolan keskustasta noin 6 kilometriä etelään. Tuulivoima-alueen länsipuolella virtaa Kemijoki, jonne etäisyys lähimmistä suunnitelluista tuulivoimaloista on noin 2 kilometriä. Idässä alue rajautuu Suuripään Natura-alueeseen. Tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 2 300 hehtaaria. Hankealue ja sen lähiympäristö ovat tällä hetkellä pääosin metsätalousaluetta.

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaista YVA-menettelyä. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyn toteutuksesta ja vaihtoehdoista. Jäljemmin hankkeesta vastaava esit-tää arvioinnin tulokset ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY-keskus).

Hankkeen vaihtoehdot

Yva-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0  Hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto VE1 Tervolan Vitsakankaan alueelle rakennetaan 17 yksikköteholtaan 6–10 W:n tuulivoimalaa.  Tuulipuistoalueen yhteisteho on maksimissaan 170 MW.
  • Vaihtoehto VE2 Tervolan Vitsakankaan alueelle rakennetaan enintään 16 yksikköteholtaan 6-10 MW tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden määrä ja sijoittelu tarkentuu erillisselvitysten jälkeen.

  • Sähkönsiirto SVE1: Yhteensä 19 kilometrin voimajohto (110kV) Taivalkosken sähköasemalta Tervolan uudelle sähköasemalle. Voimajohto kulkee ensimmäiset 6,2 kilometriä purettavan Ossauskoski-Taivalkoski 220 kV voimajohdon paikalla ja kääntyy hankealueen kohdalla kohti pohjoista. Uutta johtokäytävää ja voimajohtoa rakennetaan 13 kilometriä.

  • Sähkönsiirto SVE2: Yhteensä 28 kilometrin voimajohto (110kV) lähtee Taivalkosken sähköasemalta Tervolan uudelle sähköasemalle. Voimajohto kulkee purettavan Ossauskoski-Taivalkoski 220 kV voimajohdon paikalla Lehmikummun alueelle, josta se kääntyy länteen uuteen johtokäytävään. Uutta johtokäytävää ja voimajohtoa rakennetaan 9 kilometriä.

Arviointiohjkelma

Nähtävilläolo

Arviointiohjelma oli nähtävillä 26.10.2022–25.11.2022 seuraavissa paikoissa:

  • Tervolan kunta, keskustie 81
  • Keminmaan kunta, Kunnantie 3
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
  • internet: https://www.ymparisto.fi/tervolanvitsakankaantuulivoimapuistoYVA

Yleisötilaisuus

yleisötilaisuus pidettiin 15.11.2022 klo 17.30 alkaen Tervolan kunnan valtuustosalissa. Tilaisuuteenoli mahdollisuus osallistua paikan päällä tai etänä.

 

 

Julkaistu 25.10.2022 klo 0.00, päivitetty 14.12.2022 klo 13.18

Julkaisija: