Nunasvaara Eteläisen kaivoshanke, Kiiruna, Ruotsi

Hankkeen kuvaus

Talga AB suunnittelee grafiittimalmin avolouhintaa Nunasvaara Eteläisen alueelle, Vittangin läheisyyteen Kiirunan kuntaan Ruotsiin. Vuosittain louhittava ja paikan päällä rikastettava malmimäärä on enintään 120 000 tonnia. Toiminnassa muodostuva sivukivi, rikastushiekka ja vesienkäsittelylaitoksen sakka läjitetään uudelle jätealueelle ja myöhemmässä vaiheessa louhittuihin avolouhoksiin. Lisäksi hankkeeseen kuuluu maa-ainesten otto kaivoksen sulkemistoimiin ja vedenotto Hosiojärvestä. Kaivostoiminnan ylijäämävesi johdetaan Hosiojärveen, josta on lasku-uomat Tornionjokeen. Etäisyys suunnitellulta toiminta-alueelta Suomen rajalle on linnuntietä noin 90 km ja Tornionjokea pitkin noin 140 km. 

Lupa- ja YVA-menettely

Lapin ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin lupaviranomaiselta (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) ja ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) Nunasvaara Eteläisen grafiittikaivoshankkeen lupahakemusasiakirjat ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Suomi ilmoitti osallistuvansa hankkeen YVA-menettelyyn aiemmin 11.10.2021.  Suomen vastaus ja Suomessa annettu palaute on luettavissa verkko-osoitteesta www.ym.fi > Vastuualueet > EU ja kansainvälinen yhteistyö > Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi > Nunasvaaran grafiittikaivokset Ruotsissa. 

Kaivoshankkeeseen sovelletaan Suomen ja Ruotsin välistä rajajokisopimusta sekä YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Lapin ELY-keskus toimii viranomaisena rajajokisopimuksen nojalla lupa-asian osalta ja ympäristöministeriö Espoon sopimuksen nojalla viranomaisena YVA-menettelyn osalta. Näiden kahden eri sopimuksen mukainen kuuleminen järjestetään samassa yhteydessä.     

Rajajokisopimuksen mukaan Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus jättää muistutus tai mielipide kaivostoiminnan jatkamista ja laajentamista koskevasta lupahakemuksesta. Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Lisäksi asianosaisilla on oikeus esittää vaatimuksia vahingon korvaamisesta. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.   

Espoon sopimuksen mukaan Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa mielipide ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen liitemateriaalista niiltä osin, kun vaikutukset ulottuvat Suomeen. Hankkeen mahdollisiksi rajat ylittäviksi haitallisiksi vaikutuksiksi on tunnistettu vaikutukset Tornion-Muonionjoen vesiympäristöön.     

Kuulutus ja lausuntopyyntö

Aineisto suomeksi, YVA- ja lupamenettely

Ruotsinkielinen lisämateriaali

YVA-arviointiselostus ja lupa-asiakirjat ovat nähtävillä paperiversiona ruotsin kielellä kokonaisuudessaan Kiirunan kunnan kansliassa asiakirjojen säilyttäjän Kristoffer Baasin luona osoitteessa: Kommunkansliet, Kiruna kommun, Stadshustorget 1, Kiruna, puh. +46 980 701 04. 

Muistutuksien ja mielipiteiden esittäminen

Lupahakemuksesta ja/tai ympäristövaikutusten arvioinnista annettava palaute tulee toimittaa Lapin ELY-keskukseen ensisijaisesti sähköisesti (kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi) tai postitse (Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi).  Palautteen on oltava perillä viimeistään 27.6.2022. Palautteessa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/2408/2019.  

Muistutuksesta tulee käydä lisäksi ilmi muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Mikäli muistutus koskee kiinteistöä, tulee toimittaa myös tiedot kiinteistön nimestä, rekisterinumerosta, kiinteistörekisteristä sekä kylästä ja kunnasta (kiinteistötunnus).  

Annetut palautteet toimitetaan Ruotsin lupa- ja ympäristöviranomaisille. 

Korvausvaatimuksien esittäminen

Asianosaisten korvausvaatimukset vahingoista tulee esittää kirjallisesti 23.6.2022 mennessä ja viimeistään tuomioistuimen pitäessä pääkäsittelyn asiassa. Tuomioistuimella on oikeus hylätä sen jälkeen esitetyt vaatimukset. Korvausvaatimuksessa on mainittava asian käsittelynumero M 1573-20. Korvausvaatimukset tulee toimittaa suoraan Uumajan käräjäoikeuden maa- ja ympäristötuomioistuimeen osoitteeseen:   

Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 138, 901 04 Umeå, Sverige tai sähköpostitse osoitteeseen mmd.umea@dom.se. 

 

Julkaistu 11.5.2022 klo 9.06, päivitetty 11.5.2022 klo 12.16

Julkaisija: