Itämäen tuulivoimapuiston yleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi, Pyhäjärvi

Neoen Renewables Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Itämäen alueelle. Han-kealueelle suunnitellaan yhteensä enintään 35 uuden tuulivoimalan rakentamista. Alustavien suunnitelmien mukaan tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon vuonna 2022 valmistuvan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta. Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimayleiskaavan laatimista. Hankkeessa toteutetaan yhdistettyä YVA- ja kaavamenettelyä (yhteismenettely). Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen

Vaihtoehto 1: Hankealueelle rakennetaan enintään 35 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5–10 MW.

Vaihtoehto 2: Hankealueelle rakennetaan enintään 18 uutta tuulivoimalaa. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimaloiden yksikköteho 5-10 MW. 

Tuulivoimapuisto on tarkoitus liittää valtakunnanverkkoon 110 tai 400 kV:n voimajohdolla Haapa-järvellä rakenteilla olevan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköaseman kautta. Sähkönsiirron osalta arvioinnissa tarkastellaan kolmea eri reittivaihtoehtoa.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Osayleiskaava-aineisto ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) 

YVA-selostuksen liitteet erillisinä tiedostoina:

Yleisötilaisuus ja kuuleminen

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 20.6.2022 klo 17. Tilaisuus järjestetään niin, että sitä on mahdollista seurata suorana lähetyksenä etäyhteydellä tai osallistuen paikan päällä (aiemmin ilmoitetusta poiketen) Hotelli Pyhäsalmen kokoustilassa. Tilaisuuden seuraamislinkki löytyy lähempänä tilaisuutta Pyhäjärven kaupungin verkkosivulta, jonka osoite ja linkki alla. Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen: ville.ahvikko@fcg.fi

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto ja YVA-selostus ovat nähtävillä kuulemista varten 1.6.-
15.7.2022
välisenä aikana seuraavissa paikoissa ja internetsivuilla:

- Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien viralliset ilmoitustaulut ja kirjastot
- Pyhäjärven kaupunki: kunnan verkkosivuilla https://pyhajarvi.fi/fi/itämäen-tuulivoiman-osayleis-
kaava

- Ympäristöhallinnon www-sivut www.ymparisto.fi/itamakituulivoimapuistoYVA 

Mielipiteen esittäminen

Nähtävillä oleviin asiakirjoihin voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 15.7.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26 86800 Pyhäsalmi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Pyhäjärven kaupunki toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä tällä sivulla viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

 

Julkaistu 5.10.2021 klo 14.14, päivitetty 16.6.2022 klo 15.12