Hietavaaran tuulivoimapuisto, Puolanka

Hankkeen kuvaus

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Kainuuseen Puolangan kuntaan Hietavaaran alueelle. Hankealue sijaitsee 25 kilometriä Puolangan keskustasta kaakkoon Ristijärven ja Paltamon rajoilla. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 18 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 6–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan 300 metriä. Suunnitellun Hietavaaran tuulipuiston eteläisin osa on osa Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan Varsavaara tv-9 tuulivoima-aluetta. Alue on arvioitu maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvaksi alueeksi. Hankealueella on solmittu maanvuokrasopimuksia tuulivoimapuiston mahdollistamiseksi. Hankealueella tuotettu sähkö siirretään valtakunnanverkkoon alustavien suunnitelmien mukaan Seitenoikean sähköaseman kautta. Uusi voimajohto sijoittuisi olemassa olevan voimajohdon rinnalle.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: Hankealueelle rakennetaan enintään 18 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW.
  • Vaihtoehto 2: Hankealueelle rakennetaan enintään 13 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW

Arviointiohjelma

YVA-ohjelma ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 23.6 - 23.7.2021.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 29.6.2021 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään siten, että siihen on mahdollista osallistua etäyhteyksin Teamsin välityksellä tai paikan päällä Puolankajärven koulun auditoriossa. 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 23.7.2021 joko sähköisesti kunta@puolanka.fi tai osoitteeseen Puolangan kunta, Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka.

Kainuun ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Puolangan kunta toimittaa mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Kainuun ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Julkaistu 11.6.2021 klo 14.36, päivitetty 29.6.2021 klo 8.59

Julkaisija: