Hangaskurunkankaan tuulivoimahanke, Alavieska

Hankkeen kuvaus

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskaan Kalajoen kuntarajan välittömään läheisyyteen. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
Vaiehtoehto VE1: Hankealueelle sijoitettaisiin enintään 9 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 8 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulivoimalat liitetään sähköverkkoon hankealueen läpi kulkevan, vuosina 2021–2022 rakennettavan Jylkkä-Pahkamaa 2x110 kV voimajohdon avulla. Hankealueelle rakennetaan sähköasema.

Arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä 3.12.2020-4.1.2021 Alavieskan kunnan ja Kalajoen kaupungin virastoissa ja pääkirjastoissa sekä verkkosivuilla.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 15.12.2020 klo 17 verkkolähetyksenä.  Asiasta olivat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus), Alavieskan kunnan, hankevastaavan (Prokon Wind Energy Finland Oy) ja YVA-konsultin (AFRY Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esiteltiin myös hankkeen kaavoitusta.

Arviointiselostus

Arviointiselostus on saapunut ELY-keskukseen 3.6.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 10.6.-9.8.2022 Alavieskan kunnan ja Kalajoen kaupungin virastoissa ja pääkirjastoissa sekä verkkosivuilla. Lisäksi ohjelmaan voi tutustua Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Veteraanikatu 1, Oulu.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 14.6. klo 17.30–19.30 Alavieskan kunnantalolla (Pappilantie 1) sekä Teams-verkkolähetyksenä:

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Teams-ohje

Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen Alavieskan kunnantalolla. YVA-tilaisuutta voi seurata sähköisesti myös Kala-joen kaupungin valtuustosalissa, osoitteessa Kalajoentie 5. Tilaisuuteen voi lähettää etukäteen kysymyksiä osoitteeseen sisko.kotzschmar@afry.com

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 9.8.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 7.10.2022. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville tälle sivulle.

Julkaistu 7.6.2022 klo 8.23, päivitetty 9.6.2022 klo 14.04