Freyr Battery Finland Oy, CAM-tehdas, Vaasa

Hankkeen kuvaus

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee tehtaan rakentamista Laajametsän teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella sijaitsevalle tontille, noin 8 kilometriä Vaasan keskustasta. Tontin koko on noin 51 hehtaaria. Tuotantokapasiteetin noustessa 60 000 tonniin vuodessa on toimintojen vaatima pinta-ala noin 31 hehtaaria. Tehdaskokonaisuus käsittää mm. enintään kolme tuotantorakennusta, varastot, kemikaalien ja jätteiden varastointirakennukset, hyödykerakennuksia, vedenkäsittelylaitoksen, sähköaseman, valvomon, toimistorakennuksen, huoltotilat, pysäköintialueet ja rakentamisen tukialueet.

Tehtaan päätuote on katodiaktiivinen materiaali (cathode active material, CAM), jota käytetään sähköautojen sekä sähkön varastointisovelluksiin liittyvissä akuissa. Laitoksella valmistettava katodiaktiivinen materiaali on litiumrautafosfaattia, ns. LFP-materiaalia. YVA-menettelyssä arvioitavat tuotantokapasiteetit ovat 20 000 ja 60 000 tonnia vuodessa. CAM-tuotantoprosessi koostuu kuudesta osaprosessista, jotka ovat jauhatus I, jauhatus II, ruiskukuivaus, sintraus, suihkumylly ja sekoitus sekä pakkaus. Tehtaan prosessijätevedet käsitellään tehtaan omassa jätevedenkäsittelylaitoksessa ennen vesien johtamista kunnalliseen viemäriverkostoon.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0: hanketta ei toteuteta.
  • VE1: hanke toteutetaan perustamalla tuotantolaitos Vaasaan. Vaihtoehdossa VE1 arvioidaan kaksi tuotantokapasiteettia: CAM-tuotanto 20 000 ja 60 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

Julkaistu 5.1.2023 klo 13.58, päivitetty 13.3.2023 klo 14.14