Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi SOVA

Viranomaisen tulee selvittää ja arvioida valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan tai luonnonvaroihin.

Ympäristöarvioinnista vastaa suunnitelmaa tai ohjelmaa valmisteleva viranomainen.

Arvioinnissa otetaan huomioon aiemmat ympäristöstä ja ympäristövaikutuksista tehdyt selvitykset joita voidaan täydentää ja ajantasaistaa tarpeen mukaan.

Juna

Pirjo Ferin, YHA-kuvapankki

Mistä ympäristöarviointi tehdään?

Ympäristöarviointi tehdään SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) mukaan sellaisista suunnitelmista ja ohjelmista, jotka

1. ovat viranomaisten laatimia,
2. perustuvat lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen,
3. luovat puitteet hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille sekä
4. laaditaan seuraaville toimialoille:

 • maa-, metsä- tai kalatalous,
 • energiahuolto,
 • teollisuus,
 • liikenne,
 • jätehuolto,
 • vesitalous,
 • televiestintä,
 • matkailu,
 • aluekehitys,
 • alueidenkäyttö,
 • ympäristönsuojelu ja
 • luonnonsuojelu.

SOVA-asetuksessa nimetään suunnitelmia ja ohjelmia, joista tehdään aina SOVA-lain mukainen arviointi. Asetuksessa luetellaan harkintaperusteet, joiden avulla suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaava viranomainen määrittelee, onko arviointi tarpeellinen.

Lisäksi SOVA-lain mukainen ympäristöarviointi on tehtävä, jos lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen perustuvasta viranomaisen suunnitelmasta tai ohjelmasta on tehtävä luonnonsuojelulaissa säädetty Natura-arviointi.

Myös maankäytön suunnitteluun liittyvät kaavat ovat suunnitelmia, joita tulee arvioida kuten muitakin suunnitelmia ja ohjelmia. Kaavojen vaikutukset arvioidaan osana maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusmenettelyä.

Vesienhoitosuunnitelmien ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisessa menettelyssä.

SOVA-laki tuli voimaan 1.6.2005. Tätä ennen laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vuodelta 1994 edellytti, että myös suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset arvioidaan.

Uusi ohje ja opas (22.2.2017)

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Lasse Tallskog, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 413 0550

Julkaistu 2.7.2013 klo 16.12, päivitetty 22.2.2017 klo 14.34