Ympäristöministeriö avaa puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman avustushaun

Tiedote 18.9.2020 klo 12.28

Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista on saatavissa lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Avustushaku aukeaa 18.9.2020.

Lajeja ja luontotyyppejä koskeva tutkimustieto luo perustan uhanalaisuusarvioinneille ja siten monille luonnon monimuotoisuuden suojelutoimenpiteille. Uuden tutkimusohjelman hankkeiden tulee parantaa tietopohjaa Suomen lajistosta ja luontotyypeistä seuraavia uhanalaisarviointeja sekä Euroopan unionin luonto- ja lintudirektiivin raportointia varten sekä tukea käytännön luonnonsuojelutyötä.

Ohjelmassa rahoitetaan hankkeita, joissa tutkitaan esimerkiksi: 

  • uhanalaisten tai puutteellisesti tunnettujen lajien elinympäristövaatimuksia, taksonomiaa ja ekologiaa sekä suojelun keinoja 
  • uhanalaisten tai puutteellisesti tunnettujen luontotyyppien esiintymistä, rakennetta ja toimintaa sekä suojelun tarvetta ja keinoja
  • erilaisia lajien, lajiryhmien tai luontotyyppien inventointimenetelmiä.

Avustushaun hakuilmoituksessa kuvataan tarkemmin haun aihepiirit. Ohjelmassa voidaan myös rahoittaa esimerkiksi laadukkaiden määritys- ja tunnistusoppaiden tai ekologisten lajiluetteloiden tuottamista. 
Hankkeiden suunnittelussa tulee ottaa soveltuvin osin huomioon lajien ja luontotyyppien uhanalaisarviointien tulokset ja toimenpide-ehdotukset sekä puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) tulokset.

Tutkimusohjelman avustushaku on auki 18.9.–30.10. ja hankkeiden toivotaan käynnistyvän alkuvuodesta 2021. Avustusta voivat hakea yliopistot, korkeakoulut tai muut vastaavat tutkimustoimintaa harjoittavat yhteisöt. Konsortiohankkeella on oltava yksi päähakija. Yhteensä tutkimusohjelmassa on käytettävissä hankkeiden toimintaan noin kaksi miljoonaa euroa vuosina 2021–2022.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Joona Lehtomäki, ympäristöministeriö, p. 029 5250016, joona.lehtomaki@ym.fi