Päätöksenteko

Lupaviranomainen ryhtyy valmistelemaan päätöstä, kun asiasta on saatu riittävästi tietoa ja siitä on tiedotettu.

Päätös tehdään aluehallintovirastossa esittelijän päätösesityksen pohjalta. Asian laadun tai laajuuden takia ratkaisijoita voi olla useampiakin. Asian esittelijää ja ratkaisijoita valittaessa otetaan huomioon, että heillä on juuri kysymyksessä olevan asian vaatimaa asiantuntemusta. Kunnassa asian ratkaisee lautakunta tai viranhaltija.

Ratkaisu tehdään sen perusteella, mitä lainsäädännössä on säädetty. Ympäristönsuojelulain mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Jos näitä haittoja ei voida estää edes asettamalla lupamääräyksiä, ei lupaa myönnetä.

Päätös annetaan kirjallisesti. Siinä selostetaan asiaa ja asianosaisten vaatimuksia. Ratkaisun lisäksi esitetään perusteet, joilla siihen on päädytty. Kun hankkeelle myönnetään lupa, annetaan samalla määräykset, joiden mukaan hanke on toteutettava. Päätöksessä vastataan esitettyihin vaatimuksiin.

Päätökseen liitetään valitusosoitus, josta selviää, miten päätöksestä voi valittaa, ellei ole siihen tyytyväinen. Valitusaikaa, joka on 30 päivää, pitää noudattaa.

Päätös on julkinen asiakirja. Aluehallintovirastot ja useat kunnat julkaisevat päätökset internet-sivuillaan. Päätöksestä voi myös jäljennösmaksua vastaan tilata jäljennöksiä sen viraston kirjaamosta, joka päätöksen on tehnyt. .

Julkaistu 22.5.2013 klo 15.10, päivitetty 8.4.2021 klo 16.09
Aihealue: