Ympäristölupapäätös

Ympäristölupapäätös koostuu kertoelma- ja ratkaisuosasta. Alussa olevassa kertoelmaosassa kerrotaan mm. hakemuksen mukaisesta toiminnasta, päästöistä ja niiden vaikutuksista sekä hakemuksen käsittelystä. Ratkaisuosaan kuuluvat varsinaisen asian ratkaisun lisäksi myös mahdolliset lupamääräykset perusteluineen.

Ympäristölupa myönnetään asian laadun mukaan toistaiseksi tai määräajaksi.

Lupapäätöksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojelulain 83 §:ssä sekä tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksen 14-21 §:ssä. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi ratkaisun perusteet ja päätöksen perustelut. Päätöksessä on vastattava lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä tehtyihin yksilöityihin vaatimuksiin.

Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia, lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon lupaharkinnassa.

Lupapäätöksen kertoelmaosuuden sisällöstä on säädetty tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksen 14 §:ssä ja lupapäätöksen ratkaisuosan sisällöstä asetuksen 15 §:ssä.

Kaatopaikkaa koskevan lupapäätöksen sisällöstä on säädetty asetuksen 16 §:ssä.

Toiminnan muuttamista koskevan lupapäätöksen sisällöstä on säädetty asetuksen 20 §:ssä ja toistaiseksi myönnetyn luvan tarkistamista koskevan päätöksen sisällöstä asetuksen 21 §:ssä.

Julkaistu 23.5.2013 klo 11.42, päivitetty 8.4.2021 klo 16.10