Ympäristölupiin liittyvä lainsäädäntö

Keskeisimmät ympäristölupiin liittyvät säädökset ovat vuonna 2014 voimaan tulleet ympäristönsuojelulaki ja ympäristönsuojeluasetus. Ne määrittelevät pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot, joille on haettava ympäristölupa. Niissä määrätään myös mm. vaatimukset lupahakemukselle ja lupapäätökselle. Ympäristönsuojelulailla säännellään ympäristön pilaantumista aiheuttavaa toimintaa.

Ympäristönsuojelulaki on pilaantumisen torjunnan yleislaki, joka sisältää säännökset maaperän, ilman ja vesien suojelusta.

  • Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
  • Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Luvan ja ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on määritelty alla olevissa asetuksissa sekä kuntien omissa taksapäätöksissä.

  • Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesäkuussa vuonna 2023 (1396/2022)
  • Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2023 (1357/2022)
  • Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen (Yleiskirje 10/80/2000, Kuntaliitto).

Kivenlouhinnan ja kivenmurskauksen ympäristönsuojeluvaatimuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksella.

Julkaistu 19.7.2022 klo 15.01, päivitetty 16.1.2023 klo 10.47