Kuulutus ja muistutus ympäristölupahakemuksesta

Ympäristönsuojelulain mukaisista lupa-asioista tiedotetaan kuuluttamalla ja internet-sivuilla. Kuulutus pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla vähintään 30 päivän ajan. Kuulutuksesta ilmoitetaan yleensä sanomalehdessä ja kuulutuksesta lähetetään tieto hankkeen vaikutuspiirin maa- ja vesialueiden omistajille.

Kuulutuksessa mainitaan, missä ajassa muistutukset ja mielipiteet vaatimuksineen on esitettävä asiaa käsittelevälle viranomaiselle. Tätä aikaa on syytä noudattaa, jotta kannanotot ehditään käsitellä ennen päätöksen tekemistä. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei olisi esitetty. Jos asiaan ei ole huomauttamista, ei tarvitse tehdä mitään.

Kuulutuksessa mainitaan, missä asiakirjat ovat nähtävinä ja miten on meneteltävä, jos haluaa tehdä muistutuksen hakemuksesta.

Muistutuksia  hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Tarvittaessa voi kysyä neuvoa kuulutuksessa mainitulta asian käsittelijältä.

Lupaviranomainen pyytää lisäksi lausunnot viranomaisilta.

Lupaviranomainen pyytää lausunnoista ja muistutuksista vastineen luvan hakijalta.

Sähköinen lomake lausunnon, muistutuksen ja mielipiteen lähettämiseen

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet pyydetään lähettämään lupaviranomaiselle käyttämällä tältä sivulta avautuvaa sähköistä lomaketta. Sähköisessä lomakkeessa on yksityiskohtaisempia ohjeita muistutuksen ja mielipiteen laatimisesta. Linkki lomakkeeseen on tämän sivun oikeassa laidassa.

Muistutuslomake ei vaadi tunnistautumista, mutta pakollisena tietona lomakkeessa on sen asian diaarinumero sekä hakija, johon  lausunto, muistutus tai mielipide liittyy. Tiedot on hyvä olla saatavilla, kun lomaketta ryhtyy täyttämään. Lomakkeen tietoja ei ole mahdollista tallentaa, eikä lomakkeen täyttämistä voi jatkaa myöhemmin. Kaikki tiedot tulee täyttää samalla kertaa. Kun lomake on täytetty, se lähetetään Lähetä-painikkeella. Sulje-painike sulkee lomakkeen ja tyhjentää siihen täytetyt tiedot. Painettuasi Lähetä- tai Sulje-painiketta siirtyy selain Sähköinen asiointi -sivulle. Sulkemalla Sähköinen asiointi -ikkunan/välilehden pääset takaisin Kuulutus/muistutukset -sivulle.

Lähetettyäsi lomakkeen saat sähköpostiisi kuittausviestin, jonka liitteenä on täyttämäsi ja lähettämäsi lomake pdf-muodossa.

Julkaistu 22.5.2013 klo 13.29, päivitetty 29.3.2021 klo 13.15