Ympäristölupiin liittyvät julkaisut ja oppaat

Syyt yli vuoden kestäneisiin ympäristölupahakemusten käsittelyaikoihin aluehallintovirastoissa 2018–2020 (2021)

Raportissa on selvitetty syitä yli vuoden kestäneisiin lupahakemusten käsittelyaikoihin.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2018-2019 (2020)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2018 ja 2019 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2016-2017 (2019)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2016 ja 2017 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2014-2015 (2019)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2010 ja 2011 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Turkistarhauksen ympäristönsuojeluohje (2018)

Ohjeeseen on koottu ajantasainen tieto turkistarhauksen hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä, erityisesti vesiensuojelussa, mutta myös muista ympäristönsuojelunäkökohdista. Ohje ei ole oikeudellisesti sitova, ja sitä tulee soveltaa tapauskohtaisesti harkiten.

 

Kuntien valvomat ympäristöluvanvaraiset ja rekisteröidyt toiminnat (2017)

Raportissa on ensimmäistä kertaa koottuna yksityiskohtaiset määrät kuntien valvomista ympäristöluvanvaraisista ja rekisteröidyistä toiminnoista.

 

Ympäristölupamenettelyn pullonkaulat ja kesto (2017)

Raportissa esitellään käsittelyaikatietoja aluehallintovirastojen vuonna 2015 myöntämistä ympäristölupapäätöksistä sekä lupakäsittelijöiden näkemyksiä menettelyyn hidastavasti vaikuttavista tekijöistä.

 

Ympäristövalvonnan ohje (2016)

Ohjeella pyritään tehokkaaseen ja yhdenmukaiseen ympäristölainsäädännön toimeenpanoon sekä valvonnan suunnitelmallisuuteen.

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje (2015)

Ohje antaa ajantasaista tietoa turvetuotannon hyvistä ympäristönsuojelukäytännöistä, erityisesti vesiensuojelussa, mutta myös melu- ja pölyhaittojen vähentämisessä. Se on tarkoitettu helpottamaan toiminnanharjoittajien, lupaviranomaisten ja toiminnan valvojien työtä.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2012-2013 (2015)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2012 ja 2013 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2010-2011 (2015)

Raportissa esitellään aluehallintovirastoissa vuosina 2010 ja 2011 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa – opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille (2013)

Julkaisun tavoitteena on opastaa, millaista tietoa luvanhakijalta tulisi lupahakemusvaiheessa edellyttää, mitä lupaviranomaisen tulisi ottaa huomioon maatilojen biokaasulaitosten lupaharkinnassa ja millaisia määräyksiä hyvän maatilan biokaasulaitoksen ympäristöluvan tulisi sisältää.

 

Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje (2013)

Ohje on yleisohje kalankasvatukseen liittyvistä ympäristönsuojelun kannalta hyvistä käytännöistä ja sen tavoitteena on yhdenmukaistaa viranomaistoimintaa ja valvontaa.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2008-2009 (2013)

Raportissa esitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vuosina 2008 ja 2009 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Ampumaratojen ympäristölupa - opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille (2012)

Oppaassa kerrotaan, mitä tietoja ympäristöluvan hakijan tulee lupaa hakiessaan toimittaa lupaviranomaiselle, mitä lupaviranomaisen tulisi lupaharkinnassaan ottaa huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristöluvan tulisi sisältää.

 

Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä (2012)

Jätelainsäädännön muutoksen yhteydessä lisättiin ympäristönsuojelulakiin edellytys ottaa materiaalien käytön tehokkuus huomioon ympäristöluvan lupamääräyksiä annettaessa. Tämä opas selventää miten lainsäädäntöön asetettu uusi velvoite tulisi käytännössä ottaa huomioon ympäristölupaprosessin eri vaiheissa.

 

Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje (2009)

Ohjeessa määritetään kotieläintalouden hyvä ympäristönsuojelutaso, ja se on laadittu parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaiden käytännön periaatteiden pohjalta. Ohje perustuu nykyisen lainsäädännön soveltamiseen jo vakiintuneissa olosuhteissa.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2007 (2008)

Raportissa esitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vuonna 2007 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Ympäristölupapäätösten valmistelu, pienet ja keskisuuret toiminnot (2007)

Oppaassa käydään läpi ympäristölupapäätöksen valmistelussa huomioitavia seikkoja. Keskeisen osan muodostaa päästölähteittäinen tarkastelu. Oppaassa on myös pienille ja keskisuurille toiminnoille soveltuva päätösmalli helpottamaan lupapäätöksen kirjoittamista.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2006 (2007)

Raportissa esitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vuonna 2006 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset valtion ympäristölupapäätökset 2005 (2006)

Raportissa esitellään alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vuonna 2005 annettujen lupapäätösten määrät ja jakautuminen toimialoittain sekä mm. lupien käsittelyajat ja päätöksistä tehtyjen valitusten määrät.

 

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely (2002)

Oppaassa on käsitelty menettelyt ilmoituksen tekemisestä, käsittelystä ja päätöksen tekemisestä muutoksenhakuun asti seuraaviin ympäristönsuojelulain mukaisiin ilmoituksiin liittyen: melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäinen toiminta, koeluonteinen toiminta ja poikkeukselliset tilanteet. Myös ilmoituksista perittävien maksujen perusteet ja maksujen suorittaminen on käsitelty lyhyesti.

Julkaistu 14.6.2013 klo 15.46, päivitetty 17.1.2022 klo 10.45