Satama

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 5 §:n mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi.

Alusjätteiden vastaanotto, keräys, varastointi, käsittely ja hyödyntäminen sekä muu jätehuolto on suunniteltava ottaen huomioon sataman tyyppi ja koko sekä alukset, jotka satamaa käyttävät. Jätehuoltosuunnitelmassa on lisäksi kuvattava aluksilta perittävien maksujen suuruus ja laskentaperusteet sekä aluksilta peräisin olevien jätteiden jätehuollossa noudatettavat turvallisuustoimenpiteet.

Mikäli satama ei tarvitse toimintaansa varten ympäristölupaa, sataman tulee tehdä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ympäristöluvanvaraisen sataman jätehuoltosuunnitelma esitetään osana ympäristölupahakemusta.

Uudesta satamatoiminnasta ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus sisältää jätehuoltosuunnitelman.

Jatkossa jätehuoltosuunnitelma on päivitettävä ja esitettävä toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi vähintään viiden vuoden välein. Lisäksi suunnitelma on päivitettävä ja esitettävä toimivaltaisen viranomaisen arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi, jos sataman toiminta tai satamaan jätettävien jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi.

Sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään lomakkeella, joka on ohjeineen saatavana alla olevista linkeistä.

Lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella satama sijaitsee. Huvivenesataman ja sellaisen kalastussataman, johon vuosittain purettu saalismäärä on alle 20 000 kilogrammaa, jätehuoltosuunnitelma on kuitenkin esitettävä arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella huvivenesatama sijaitsee.

Ilmoituslomake ja ohjeet

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.38, päivitetty 13.9.2022 klo 15.56