Vesilupien valvonta

Vesilain ja sen perusteella annettujen lupien sekä lupamääräysten noudattamista valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset.

Yksittäisiä, lyhytkestoisia valvontakohteita ovat esimerkiksi

  • ruoppaus- ja niittohankkeet
  • ojitukset
  • pienet vesitaloushankkeet

Määräaikaisia valvontakohteita ovat esimerkiksi

  • rakennushanke, jonka vaikutukset vesistöön tai sen käyttöön ovat rajatut
  • vesialueen täyttö
  • keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen

Pysyväisluonteisia valvontakohteita ovat esimerkiksi

  • säännöstely
  • vesivoiman hyödyntäminen
  • veden ottaminen

Usein vesiluvan haltijan on seurattava toimintansa vaikutuksia vesistöön. Luvassa määrätään tarkkailun yksityiskohdista. Tarkkailu voi olla pysyväisluonteinen tai määräaikainen, riippuen vaikutusten kestosta. Luvanhaltijat raportoivat tuloksista ELY-keskukselle, jolla on myös oikeus tehdä valvontatarkastuksia.

Vedenkorkeuteen vaikuttavissa luvissa määrätään paikka, josta lupaehtojen tarkoittamat vedenkorkeudet mitataan. Vedenkorkeusseuranta on useimmiten automatisoitu, ja tulokset ovat nähtävissä verkkopalvelumme sivuilla Vesitilanne ja ennusteet sekä Hydrologiset havainnot.

Vesilupiin liittyvät rakenteet sekä vastuu niiden kunnossapidosta ja lainmukaisesta käytöstä ovat usein pysyviä.

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 14.42, päivitetty 7.8.2019 klo 10.38
Julkaisija: