Valitus vesiluvasta

Aluehallintoviraston (AVI) päätöksiin, jotka perustuvat vesilakiin, haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitus toimitetaan asian käsitelleelle ja päätöksen antaneelle viranomaiselle. Kyseinen lupaviranomainen toimittaa valituksen eteenpäin.

Valituksen saa tehdä

  1. se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,

  2. rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,

  3. toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,

  4. alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja

  5. muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Päätöksen liitteenä on ohjeet siitä, miten valituksen tekemisessä on meneteltävä. Päätöksessä mainittua valitusaikaa (30 päivää) on ehdottomasti noudatettava. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksesta tiedotetaan niille henkilöille ja viranomaisille, joita asia koskee. Nämä saavat antaa valituksesta vastineen. Valitus, siitä annetut vastineet ja kaikki asiaa käsiteltäessä kertyneet asiakirjat toimitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeus antaa asiasta käsittelyn jälkeen päätöksen.

Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO:n voi valittaa vain, jos on saanut valitusluvan.

Julkaistu 19.8.2013 klo 15.45, päivitetty 7.5.2020 klo 8.37
Julkaisija: