Vesiluvan päätöksenteko

Aluehallintovirastossa (AVI) päätöksen valmistelemiseen ryhdytään, kun asiaa on riittävästi selvitetty ja asiasta on tiedotettu.

Aluehallintovirastossa (AVI) päätös tehdään esittelijän päätösesityksen pohjalta. Pienemmät lupa-asiat voi ratkaista yksi henkilö. Asian laadun tai laajuuden mukaan ratkaisijoita voi olla useampiakin. Asian esittelijää ja ratkaisijoita valittaessa otetaan huomioon, että heillä on juuri kysymyksessä olevan asian vaatimaa asiantuntemusta.

Ratkaisu tehdään sen perusteella, mitä lainsäädännössä on säädetty. Luvan myöntäminen edellyttää yleensä, että hankkeen hyödyt ovat haittoja suuremmat.

Päätös annetaan kirjallisesti. Siinä selostetaan asiaa ja  asianosaisten vaatimuksia. Ratkaisun lisäksi esitetään perusteet, joilla siihen on päädytty. Kun hankkeelle myönnetään lupa, annetaan samalla määräykset, joiden mukaan hanke on toteutettava. Päätöksessä vastataan esitettyihin vaatimuksiin.

Päätökseen liitetään valitusosoitus, josta selviää, miten ratkaisusta voi valittaa, ellei ole siihen tyytyväinen.

Päätös on julkinen asiakirja. Siitä voi jäljennösmaksua vastaan tilata jäljennöksiä sen viraston kirjaamosta, joka päätöksen on tehnyt. Aluehallintovirastot julkaisevat päätökset internet-sivuillaan.

Julkaistu 29.7.2013 klo 12.57, päivitetty 17.10.2019 klo 15.12
Julkaisija: