Vesilupiin liittyvä lainsäädäntö

Keskeisimmät vesitalousasioihin liittyvät säädökset ovat vuonna 2012 voimaan tulleet vesilaki ja valtioneuvoston asetus vesitalousasioista. Ne määrittelevät yleiset oikeudet ja velvollisuudet vesien käytössä sekä luvan tarpeen kriteerit. Niissä määrätään myös mm. vaatimukset lupahakemukselle ja lupapäätökselle. Vesilain mukaisten asioiden käsittelystä perittävästä maksusta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Ympäristönsuojelulaki on pilaantumisen torjunnan yleislaki, joka sisältää säännökset maaperän, ilman ja vesien suojelusta.


Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

Julkaistu 6.9.2013 klo 8.59, päivitetty 17.10.2019 klo 16.05
Aihealue:
Julkaisija: