Vesilain mukainen hallintopakko

Vesilain mukainen hallintopakko tarkoittaa, että hallintoviranomainen antaa määräyksiä sellaiselle, joka rikkoo lakia tai sen nojalla annettua asetusta tai määräystä. Hallintopakkopäätöksellä voidaan esimerkiksi sakon uhalla kieltää jatkamasta lainvastaista toimintaa tai määrätä oikaisemaan sen, mikä on tehty lainvastaisesti. Vesilakiin perustuvan hallintopakkohakemuksen käsittelee aluehallintovirasto (AVI).

Hallintopakkoasian yhteydessä ei voida käsitellä korvausvaatimuksia.

Vireille vain hakemuksesta

Hallintopakkoasia voi tulla vireille hakemuksesta. Hakemuksen voi tehdä valvontaviranomainen, asianosainen, kunta tai eräät yhdistykset. Hakemus tehdään kirjallisesti.

Hakemuksessa tulee esittää täsmälliset vaatimukset ja selvittää, millä tavoin toiminta on lain tai määräyksen vastaista ja miten se loukkaa hakijan oikeutta tai etua.

Kysy neuvoa

Hakemuksen laatimiseen voi kysyä neuvoja myös aluehallintovirastolta (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskukset) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Asian hoitamisessa saattaa olla apua ennen hakemuksen tekemistä tapahtuvasta neuvottelusta vastapuolen kanssa. Yleensä on myös syytä ennen hakemuksen tekemistä tiedustella valvontaviranomaisen eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kantaa asiaan. Valvontaviranomainen voi kehottaa lopettamaan säännösten vastaisen menettelyn.

Hallintopakkoasian käsittely

Aluehallintovirasto kuulee ennen päätöksen tekoa hakemuksesta sitä, jota asia koskee ja tarvittaessa muita asianosaisia ja viranomaisia.

Julkaistu 29.7.2013 klo 14.13, päivitetty 17.10.2019 klo 15.10
Julkaisija: