Uusiutuvan energian lupaneuvonta ja yhteyspisteviranomainen

Valtakunnallinen yhteyspisteviranomainen tarjoaa lupaneuvontaa uusiutuvan energian tuotantoa suunnitteleville, sekä valvoo että lupahakemukset käsitellään määräajan sisällä.

Neuvoja uusiutuvan energian lupa-asioihin - sähköisesti ja puhelimitse 

Uusiutuvan energian lupaneuvonta neuvoo uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvissä lupa-asioissa. Lupiin liittyvät kysymykset voivat koskea esimerkiksi omakotitalojen uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä lämmitys- tai sähköntuotantojärjestelmiä, maatilojen uusiutuvan energian tuotantoa tai suurten, teollisen mittakaavan uusiutuvaa energiantuotantoa. Uusiutuvan energian tuotanto voi olla sähkön, lämmön, biokaasun tai biopolttoaineen tuotantoa. Uusiutuvan energian lähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, vesivoima, tuulivoima, bioenergia ja maalämpö. 

Lupaneuvonta neuvoo kaikissa uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä lupa-asioissa (esim. ympäristölupa, rakennuslupa ja lunastuslupa). Lupaneuvonta palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä sekä puolesta asioijia, kuten konsultteja.

Uusiutuvan energian lupaneuvonnan yhteystiedot

Sähköpostiosoite: lupaneuvonta@ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 020 920 (ma–pe klo 9–16)

Menettelykäsikirjasta ohjeita luvantarpeen arviointiin

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavista menettelyistä on laadittu kattava menettelykäsikirja uusiutuvan energian hankkeisiin. Ohjeistus koskee niin suurten energiatuotantolaitosten rakentamista tai muutosta kuin pienen mittakaavan yksityishankkeitakin. Käsikirjan avulla voi perehtyä tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin sekä valmistella tarvittavat hakemukset. Menettelykäsikirja on koottu viranomaisyhteistyöryhmässä, johon kuuluvat yhteyspisteviranomainen sekä toimivaltaiset viranomaiset ja Kuntaliitto. Käsikirjaa päivitetään lainsäädännön tai ohjeiden muuttuessa.

Hakemuksille uusi sähköinen asiointikanava 

Uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviä lupia voi hakea sähköisesti Työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta –palvelusta yhden luukun periaatteella. Palvelun kautta voi hakea useiden eri viranomaisten vastuulle kuuluvia lupia ja tehdä ilmoituksia. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden käsittelyn etenemistä ja keskustella viestein viranomaisten kanssa. Luvat ja valvonta -palvelun sijaan voi edelleen asioida myös viranomaisten muiden asiointikanavien kautta. 

EU-direktiivin mukainen laki taustana

Yhteyspisteviranomaisen perustaminen on osa uuden lain toimeenpanoa. Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020) astui voimaan 30.6.2021. Laki on osa EU:n uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan ns. RED II –direktiivin kansallista toimeenpanoa. Lain tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa menettelyihin liittyvän neuvonnan saatavuutta. Yhteyspisteviranomaisen toiminta on keskitetty Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Lain soveltamisalaan kuuluvat uusiutuvan energian tuotantolaitosten toimintojen osalta uusiutuvan energian (sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen) tuotanto sekä biokaasua tuottavassa laitoksessa mädätteen käsittely ja jatkojalostus.

Lain soveltamisalaan kuuluvat seuraavat luvat ja menettelyt

Viranomaisten lupakäsittelyille määräajat 

Uusiutuvan energian voimalaitosten eli sähköä tuottavien laitosten lupa- ja hyväksymismenettelyiden enimmäiskestolle on jatkossa sitovat määräajat. Määräaika on yhteinen kaikille luville. Määräaikojen seurantavastuu on yhteyspisteviranomaisella ja noudattamisvelvollisuus muilla viranomaisilla. 

Julkaistu 28.6.2021 klo 9.41, päivitetty 4.11.2022 klo 10.04