Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Milloin lupa poikkeamiseen tarvitaan?

Poikkeamispäätös tarvitaan, kun

1. alueella ei ole kaavaa. Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti kaavaa. Kaavana voi olla joko rakennuslupaan oikeuttava rantayleiskaava tai ranta-asemakaava.

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa seuraavat rakennushankkeet:
  • maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
  • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
  • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen (laajennettuna yhteensä enintään 60 m2 tai laajennus enintään 10 % entisestä).

Lisätietoja saat kunnan rakennustarkastajalta.

2. hanke on alueella olevan kaavan vastainen.

3. lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on vastoin kaavaa tai alueella ei ole kaavaa.

4. hanke on muutoin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tai -asetuksen (MRA), kunnan rakennusjärjestyksen tai rakentamismääräyskokoelman määräyksen vastainen.

Esimerkiksi MRL 116 § edellyttää, että rakennuspaikan minimikoko asemakaava-alueen ulkopuolella on 2000 m2. Jos hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka ei täytä tätä vaatimusta, tarvitaan lupa siitä poikkeamiseen.

Rantarakentamisen poikkeuslupien hakemista ja käsittelyä koskevat samat säännökset kuin muillakin alueilla.

Poikkeamisessa tarvittavat asiakirjat

Tietoja poikkeamishakemukseen liitettävistä tiedoista, asiakirjoista ja lomakkeesta saat kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Poikkeamispäätöksen jälkeen rakentamiseen tarvitaan vielä rakennuslupa, jota haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lisätietoja hakemisesta ja tarpeellisista asiakirjoista saa kunnasta.

Vinkki rantarakentajalle

Ennen kuin ryhdyt kaupantekoon, ota selvää haluamasi tontin kaavallisesta tilanteesta ja kaavan sisällöstä. Helpoimmin rakentamaan pääsee kaavoitetuilla alueilla, joilla on vapaita tontteja ja alueen maanomistajat ovat halukkaita niitä myymään. Jos kuitenkin päädyt hankkimaan tontin kaavattomalta alueelta, on hyvä tehdä ensin kaupasta esisopimus, koska hanke tarvitsee poikkeamisen. Lopullinen kauppa tehdään tällöin vasta, kun tarvittava lupa poikkeamiseen on saatu.

YO120 Rantojen maankäytön suunnittelu

Julkaistu 15.8.2013 klo 14.32, päivitetty 31.5.2022 klo 14.48