Luonnonsuojelun luvat

Luonnonsuojelulaissa on useita alueiden suojeluun tai lajisuojeluun liittyviä kieltoja, joiden tarkoituksena on säilyttää luonnon monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla on pääsääntöisesti kielletty kaikki luontoa muuttava toiminta siten kuin niiden perustamissäädöksissä tai -päätöksissä määritellään.

Suojeltujen luontotyyppien muuttaminen ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Rauhoitettuihin lajeihin puolestaan liittyy omat kieltonsa. Luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja lajeja koskee myös kielto niiden lisääntymis- tai levähdyspaikkojen hävittämisestä tai heikentämisestä. Uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa säätelevistä CITES-säännöksistä seuraa tietyille lajeille vaihdantarajoituksia. 

Eräissä tapauksissa kieltoihin voi hakea poikkeuksia asianomaisilta viranomaisilta. 

Julkaistu 30.7.2013 klo 11.23, päivitetty 30.5.2018 klo 15.22