Kiellon ja rajoituksen hakeminen maasto- ja vesiliikenteelle

Maastoliikenne

Maastoliikenne ei ole jokamiehenoikeutta. Maastoliikennettä ohjataan maastoliikennelailla. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttöä maastossa maa-alueella tai jäällä (esim. moottorikelkkailu) voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa tai käyttö voidaan kieltää.

Kielto tai rajoitus on mahdollinen, jos käytöstä aiheutuu haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinoille, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Kiellosta tai rajoituksesta päättää alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Maastoliikennelain noudattamisen ylin valvonta kuuluu ympäristöministeriölle. Lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten yleinen valvonta kuuluu ELY-keskukselle toimialueellaan ja kunnassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos. Metsähallitus valvoo hallinnassaan olevilla alueilla moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa.

Vesiliikenne

Vesiliikenne on jokamiehenoikeutta. Se perustuu vesilakiin ja sitä ohjataan vesiliikennelailla. Viranomaiset voivat rajoittaa tai kieltää vesikulkuneuvoilla liikkumisen, jos se on tarpeen liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun elinkeinon suojaamiseksi tai yleisen virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi.

Vesiliikennettä koskevat kiellot ja rajoitukset antaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se myös valvoo vesiliikennelain yleistä noudattamista. Ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta lain noudattamisen yleinen valvonta kuuluu ELY-keskuksille. Vesikulkuneuvojen käyttämistä vesialueella valvovat Traficom, poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli.

Julkaistu 1.6.2020 klo 0.00, päivitetty 29.5.2020 klo 10.58
Julkaisija: